Xi'an Banpo Museum people face basin

Xi’an Banpo Museum people face basin